Wspólny Bilet Samorządowy – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Wspólny Bilet Samorządowy

Pierwszy taki bilet kolejowy w kraju

Szanowni Państwo,

specjalnie dla Was przewoźnicy samorządowi przygotowali ofertę specjalną Wspólny Bilet Samorządowy.

Oferta obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r.  w pociągach przewoźników: 

 1. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM);
 2. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD);
 3. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA);
 4. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW);
 5. Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ);
 6. Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ);
 7. Koleje Dolnośląskie S.A. (KD);
 8. Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva).

Od 1 sierpnia 2017 r. oferta jest dostępna w następujących kanałach dystrybucji ŁKA: w kasach biletowych, biletomatach stacjonarnych, przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji SkyCash

Wspólny Bilet Samorządowy jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 38,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg i opustów. 

Bilet wg oferty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży. 

W pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, z wyjątkiem pociągów kategorii ŁKA Sprinter, od 1 sierpnia 2017 r. honorowany jest bilet na przejazd wydany według oferty Wspólny Bilet Samorządowy przez wszystkich przewoźników uczestniczących w ofercie ze wszystkich kanałów dystrybucji.

Regulamin oferty taryfowej "Wspólny Bilet Samorządowy"

Obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.

1.      Uprawnieni

„Wspólny Bilet Samorządowy” może nabyć każda osoba.

2.       Zakres i obszar ważności

1)    „Wspólny Bilet Samorządowy” jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez niżej wymienionych przewoźników:
 1. Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ),
 2. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD),
 3. Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ),
 4. Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva),
 5. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW),
 6. Koleje Dolnośląskie S.A. (KD),
 7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA),
 8. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM),
z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;
2)    oferta „Wspólny Bilet Samorządowy” obowiązuje także w regionalnych połączeniach autobusowych Arriva;
3)    oferta „Wspólny Bilet Samorządowy” nie łączy się z innymi ofertami i w ofercie tej nie mają zastosowania ulgi ustawowe;
4)    „Wspólny Bilet Samorządowy” ważny jest 24 godziny od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

3.       Warunki stosowania

 1. „Wspólny Bilet Samorządowy” nie uprawnia do przejazdów w pociągach:
  1. komercyjnych KM – Słoneczny,
  2. ŁKA – ŁKA Sprinter,
  3. komercyjnych Arriva,
  4. “KD-Specjal” i “Pociąg do Kultury”,
  5. KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko,
  6. komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin;
 2. przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest zgodnie ze wskazaniami na bilecie wpisać czytelnie i w sposób trwały swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego jego tożsamość. Bilet ważny jest łącznie z dokumentem, którego numer został na nim wpisany. Bez wpisania powyższych danych bilet jest nieważny. Bilety zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub przez internet posiadają dane podróżnego wygenerowane przez system;
 3. do przejazdów na podstawie „Wspólnego Biletu Samorządowego” uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana, bilet uznaje się za nieważny, a osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu na zasadach określonych u przewoźnika, u którego podróżny realizuje przejazd;
 4. „Wspólny Bilet Samorządowy” można nabyć:
 1. z 7 – dniowym terminem przedsprzedaży:
 • w kasach biletowych,
 • w biletomatach,
 • przez internet,
 • w „punktach na mieście”
 1. w dniu wyjazdu:
 • w pociągu;
 • za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na zasadach określonych w Regulaminie Użytkowania systemu SkyCash, dostępnego na stronie www.skycash.com;
 • za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA Kolei Małopolskich, na zasadach określonych w Regulaminie Użytkowania systemu iMKA, dostępnego na stronie www.mka.malopolska.pl,
zgodnie z terminami wdrożenia wskazanymi w Załączniku do warunków oferty;
 1. bilet wg oferty zaopatrzony jest w nadruk Wspólny Bilet Samorządowy;
 2. foliowanie biletu, ani też przedłużanie terminu jego ważności nie jest dozwolone;
 3. za bilety zagubione, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych
  (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarte lub sklejone), zafoliowane lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu albo potwierdzenia płatności kartą, numeru dokumentu oraz zgłoszenia do organów ścigania;
 4. przewóz rzeczy, zwierząt i rowerów pociągiem danego przewoźnika odbywa się na zasadach
  i warunkach przez niego określonych.

4.    Opłaty

 1. cena „Wspólnego Biletu Samorządowego” jest opłatą zryczałtowaną i wynosi 38,00 zł brutto (netto 35,19 zł, PTU 2,81 zł);
 2. od opłaty, wskazanej w pkt. 1 nie stosuje się ulg ani opustów.

5.    Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet

 1. zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu możliwa jest u przewoźnika, u którego dokonano zakupu biletu, przed rozpoczęciem terminu ważności biletu na zasadach wymiany, bez potrącania odstępnego. Wymiany można dokonać tylko jeden raz, kolejna zmiana traktowana jest jako zwrot;
 2. zmiany umowy przewozu lub zwrotu biletu zakupionego przez aplikację SkyCash można dokonać na zasadach określonych w Regulaminie SkyCash, dostępnym pod adresem www.skycash.com
  i www.mka.malopolska.pl;
 3. zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet możliwy jest jedynie u przewoźnika,
   u którego dokonano zakupu:
  1. przed rozpoczęciem terminu ważności,
  2. po rozpoczęciu terminu ważności, jednak nie później niż przed upływem 30 minut, licząc od godziny rozpoczęcia ważności oznaczonej na bilecie,
po potrąceniu 10% odstępnego, z wyjątkiem przypadków niewykorzystania biletu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, z zastrzeżeniem pkt. 4;
 1. w pozostałych przypadkach podróżny o zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet może ubiegać się w drodze reklamacji złożonej u dowolnego przewoźnika. Reklamacje będą rozpatrywane przez przewoźnika, u którego dokonano zakupu biletu;

6.    Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi oferty stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące u przewoźnika, pociągiem którego podróżny realizuje przejazd.