Wakacje z ŁKA 2017 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Wakacje z ŁKA 2017

Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadza dla przedszkolaków, uczniów, studentów i doktorantów ofertę „Wakacje z ŁKA”. Dotyczy ona przejazdów jednorazowych pociągami ŁKA oraz ŁKA Sprinter od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
 
Chcemy zachęcić dzieci i młodzież z województwa łódzkiego do wakacyjnych podróży komfortowymi pociągami ŁKA. Dlatego dzieci i młodzież uprawnieni do zniżek ustawowych będą mogli kupować z dodatkową zniżką do 30 procent z taryfy Łódzkie łączy.
 

Informacje ogólne

 
Podajemy przykładowe ceny:
1. Odcinek Zgierz – Kutno:
  • taryfa podstawowa z ulgą (studencką) 51 proc. 7,15 zł, a według taryfy „Wakacje z ŁKA” – 5 zł,
  • taryfa podstawowa z ulgą (uczniowską) 37 proc. 9,20 zł, a według taryfy „Wakacje z ŁKA - 6,43 zł
2. Odcinek Koluszki – Skierniewice:
  • taryfa podstawowa z ulgą (studencką) 51 proc. 5,17 zł, a według taryfy „Wakacje z ŁKA” – 3,72 zł,
  • taryfa podstawowa z ulgą (uczniowską) 37 proc. 6,68 zł, a według taryfy „Wakacje z ŁKA – 4,79 zł
 
Bilety z oferty „Wakacje z ŁKA” można nabyć za pośrednictwem:
a) systemu KOLEO www.koleo.pl
lub
b) Internetowego Portalu Sprzedaży (IPS) www.biletylodzkie.pl
Oferta ta nie łączy się innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi. Uwaga! Liczba biletów objętych ofertą „Wakacje z ŁKA” jest ograniczona. 
 

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej „Wakacje z ŁKA”

(obowiązujące od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.)

1. Uprawnieni

Osobami uprawnionymi do przejazdu na podstawie biletu jednorazowego wg oferty są:
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
3) dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia - dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni, uczęszczający do szkoły1;
4) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczania w języku polskim2;
5) studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia (również studenci studiujący za granicą) – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, a także studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni1;
6) słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, dziennych, wieczorowych lub zaocznych, do ukończenia 26 roku życia;
7) doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia.
 
1 przy przejazdach w relacjach innych niż określone w § 23 Taryfy przewozowej (ŁKA-TP)
2 zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 poz. 1138 z późn. zm.)

2. Zakres ważności

 
Bilety wg oferty „Wakacje z ŁKA” wydaje się na przejazdy jednorazowe pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter w okresie od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
 

3. Warunki stosowania

1) bilety wg oferty „Wakacje z ŁKA” można nabyć za pośrednictwem:
a) systemu KOLEO – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. Strona internetowa umożliwiająca nabycie biletu: www.koleo.pl
b) Internetowego Portalu Sprzedaży (IPS) – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przez IT-Trans sp. z o.o. zwany dalej IPS-ŁKA. Strona internetowa umożliwiająca nabycie biletu: www.biletylodzkie.pl
2) w ramach oferty stosowane są ulgi ustawowe 37% oraz 51% zgodnie z indywidualnym uprawnieniem;
3) oferty nie łączy się innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi;
4) liczba biletów objętych ofertą „Wakacje z ŁKA” jest ograniczona tj.
a) w m-cu czerwcu 2017 r. dla max. 250 osób (w tym dla 20 osób na relację Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia);
b) w m-cu lipcu 2017 r. dla max 500 osób (w tym dla 50 osób na relację Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia),
c) w m-cu sierpniu 2017 r. dla max 500 osób (w tym dla 50 osób na relację Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia),
 
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby sprzedawanych biletów w ramach oferty.
5) dokumentami poświadczającymi uprawnienie do przejazdów dla osób wymienionych w ust. 1 na podstawie biletu wg oferty oraz ulgi ustawowej są dokumenty o których mowa w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP).
 

4. Opłaty

1) opłaty za bilety jednorazowe wg oferty „Wakacje z ŁKA” wydawane są według taryfy Łódzkie Łączy z zastosowaniem ulg ustawowych: 37% i 51%, na podstawie Taryfy przewozowej (ŁKA-TP);
2) osoby wymienione w ust. 1:
 pkt 1), 2), 3) i 4) uprawnione są do ulgi 37%,
 pkt 5), 6) i 7) uprawnione są do ulgi 51%,
przy przejazdach pociągami „ŁKA” sp. o.o. kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter.

5. Zmiana umowy przewozu

Zmiana umowy przewozu dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”
sp. z o.o. lub Regulaminie internetowej sprzedaży biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przez IT-Trans sp. z o.o.

6. Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach oferty stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA), Taryfy przewozowej (ŁKA-TP), Regulaminu sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., Regulaminie internetowej sprzedaży biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przez IT-Trans sp. z o.o.
Powyższe Regulaminy dostępne na stronie na stronie: