ŁKA partnerem konferencji naukowej na WPiA UŁ – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


ŁKA partnerem konferencji naukowej na WPiA UŁ

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbędzie się 26 kwietnia 2017 r na Wydziale Prawa i Administracji. 
 
Konferencja jest organizowana pod patronatem Prezesa UTK, Railway Bussines Forum oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytet Warszawskiego. Srebrnym Partnerem jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. W Konferencji udział weźmie Rzecznik Praw Pasażera Kolei oraz przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, spółek kolejowych 
i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Na temat rynku pasażerskich przewozów kolejowych wypowiedzą się przedstawiciele świata nauki z wiodących uniwersytetów w Polsce. 
 
Główny Organizatorem Konferencji jest Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Do Współorganizatorów wydarzenia należą Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Partnerem Regionalnym Konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.  
 
Celem Konferencji jest poznanie i zrozumienie procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Konferencja jest także sposobnością do zainteresowania studentów i doktorantów regulacją sektora kolejowego. Konferencja pozwoli zidentyfikować aktualne wyzwania i kierunki zmian w sektorze transportu kolejowego.
Program Konferencji oraz  formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: