Reklamacje, skargi i uwagi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Reklamacje, skargi i uwagi

Reklamacje

Reklamacje z tytułu świadczonych usług przez przewoźnika są przyjmowane i rozpatrywane na zasadach ogólnych, określonych w postanowieniach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266).
 
Reklamację składa się w formie pisemnej. 

Reklamacja powinna zawierać:

  1. datę sporządzenia reklamacji,
  2. nazwę i adres przewoźnika,
  3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
  4. tytuł reklamacji wraz z uzasadnieniem, kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu),
  5. wykaz załączonych dokumentów (do reklamacji powinny być dołączone odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu, w szczególności bilet na przejazd/przewóz oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego, wystawcę, notariusza) innych dokumentów (np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, biletu okresowego, lub dowodu wniesienia opłaty manipulacyjnej) związanych z rodzajem i wysokością roszczenia,
  6. podpis osoby uprawnionej do złożenia reklamacji.
 Reklamacje dotyczące wezwań do zapłaty powinny zawierać serię i numer każdego wystawionego wezwań do zapłaty.
 

Podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację:

1)    z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;
2)    z tytuł całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego,
3)    z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
4)    gdy w związku z nie okazaniem w pociągu, może udowodnić, że w dniu przejazdu pociągiem przewoźnika posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
5)    gdy nie zgadza się z treścią wezwania i może udowodnić, że posiada ważny w dniu przejazdu dokument przewozu (bilet imienny) lub ważny dokument poświadczający go do ulgowego przejazdu.
Reklamację składa się w formie pisemnej na adres:
„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o.
al. Piłsudskiego 12,
90 – 051 Łódź,
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@lka.lodzkie.pl
albo w punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów na przejazdy pociągami ŁKA lub osobiście w siedzibie Spółki przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi.
 
Odnośnik do Regulaminu
§ 23, 24 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 

Skargi

 
Skargi składa się w formie pisemnej.
Skarga nie może zawierać wniosku o odszkodowanie. POBIERZ WNIOSEK
Skargę dotyczącą jakości świadczonych usług, zachowania pracowników ŁKA, może złożyć pisemnie na adres:
„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o.,
al. Piłsudskiego 12,
90-051 Łódź,
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@lka.lodzkie.pl
 
„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o. skargi z zakresu praw i obowiązków podróżnego rozpatruje i udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od ich otrzymania, lub w uzasadnionych przypadkach informują pasażera o wydłużeniu tego terminu na okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od daty złożenia skargi.
 
Odnośnik do Regulaminu
§ 25 Tryb składania i terminy rozpatrywania skarg