Reklamacje, skargi i uwagi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Reklamacje, skargi i uwagi

Reklamacje

Reklamacje z tytułu świadczonych usług przez przewoźnika są przyjmowane i rozpatrywane na zasadach ogólnych, określonych w postanowieniach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266).

Reklamację składa się w formie pisemnej. 

Reklamacja powinna zawierać:

 1. datę sporządzenia reklamacji,
 2. nazwę i adres przewoźnika,
 3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
 4. tytuł reklamacji wraz z uzasadnieniem, kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu),
 5. wykaz załączonych dokumentów (do reklamacji powinny być dołączone odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu, w szczególności bilet na przejazd/przewóz oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego, wystawcę, notariusza) innych dokumentów (np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, biletu okresowego, lub dowodu wniesienia opłaty manipulacyjnej) związanych z rodzajem i wysokością roszczenia,
 6. podpis osoby uprawnionej do złożenia reklamacji.

Reklamacje dotyczące wezwań do zapłaty powinny zawierać serię i numer każdego wystawionego wezwań do zapłaty.

Podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację:

 1. z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;
 2. z tytuł całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego,
 3. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
 4. gdy w związku z nie okazaniem w pociągu, może udowodnić, że w dniu przejazdu pociągiem przewoźnika posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
 5. gdy nie zgadza się z treścią wezwania i może udowodnić, że posiada ważny w dniu przejazdu dokument przewozu (bilet imienny) lub ważny dokument poświadczający go do ulgowego przejazdu.

Reklamację składa się w formie pisemnej na adres:

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o.
al. Piłsudskiego 12,
90 – 051 Łódź,

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@lka.lodzkie.pl

albo w punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów na przejazdy pociągami ŁKA lub osobiście w siedzibie Spółki przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi.

Odnośnik do Regulaminu

§ 23, 24 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Skargi

Skargi składa się w formie pisemnej.

Skarga nie może zawierać wniosku o odszkodowanie. POBIERZ WNIOSEK

Skargę dotyczącą jakości świadczonych usług, zachowania pracowników ŁKA, może złożyć pisemnie na adres:

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o.,
al. Piłsudskiego 12,
90-051 Łódź,

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@lka.lodzkie.pl

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o. skargi z zakresu praw i obowiązków podróżnego rozpatruje i udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od ich otrzymania, lub w uzasadnionych przypadkach informują pasażera o wydłużeniu tego terminu na okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od daty złożenia skargi.

Odnośnik do Regulaminu

§ 25 Tryb składania i terminy rozpatrywania skargotwiera się w nowym oknie