Reklamacje, skargi i uwagi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Obraz przedstawia pociąg oraz napis Warszawa- Łódź i Warszawa- Łódź. Zawarta jest informacja o ofercie 45 zł za podróż tam i z powrotem w dwa rożne dni weekendu

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 703–203–020 opłata 1,29 zł/min Nie możesz się dodzwonić? Sprawdź status blokady usług premium swojego operatora.

Reklamacje, skargi i uwagi

Zwrot biletu

W związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań, mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz decyzją o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, kin i teatrów, ogłoszoną 11 marca 2020 roku przez Prezesa Rady Ministrów, informujemy o wprowadzeniu ograniczeń kursowania pociągów.

W związku z powyższym informujemy, że podróżnym, którzy zamierzają zrezygnować z przejazdów pociągami uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o. zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne)  zakupione najpóźniej 26 kwietnia 2020 r. dokonuje się w odstępstwie od terminów wskazanych w § 16 Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA) (tzn. nawet po upływie odpowiednio: pierwszego, dziesiątego lub trzydziestego dnia terminu ważności biletu), bez potrącania odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim nie mogły one zostać wykorzystane. Na odwrocie zwracanych biletów kasjer dokona adnotacji „Zmiana rozkładu jazdy'; potwierdzając ją pieczątką kasy/datownikiem oraz podpisem.

Natomiast podróżnym, którzy zamierzają zrezygnować z przejazdów pociągami uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o. zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) zakupione najpóźniej 27 kwietnia 2020 r. i ważne na przejazdy 27 kwietnia 2020 r. lub później dokonuje się zgodnie z terminami, o których mowa w § 16 Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA), tj:

 1. Za całkowicie niewykorzystany imienny odcinkowy bilet okresowy na przejazdy wielokrotne zwrócony przed pierwszym dniem jego ważności, zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu 10% odstępnego.
 2. Za częściowo niewykorzystany bilet odcinkowy imienny:
 1. tygodniowy – zwrócony nie później niż pierwszego dnia ważności,
 2. miesięczny – zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności,
 3. kwartalny – zwrócony nie później niż trzydziestego dnia ważności zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany.

Należności zwracane są po potrąceniu 10% odstępnego.

Termin niewykorzystania biletu liczony jest od dnia następnego po dacie przedłożenia do zwrotu, albo po dacie stempla pocztowego.

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o. o. (dalej: ŁKA) informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w przypadku otrzymania drogą elektroniczną pisemnych wniosków podróżnych w sprawie zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet okresowy ważny na przejazdy pociągami ŁKA, do odwołania dopuszcza się możliwość zwrotu na podstawie załączonej kopii biletu. Podróżny zobowiązany jest przed wysłaniem kopii biletu do:

W przypadku przesłania przez podróżnego skanu biletu okresowego bez w/w skreśleń i adnotacji, osoba rozpatrująca wniosek kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z osobą składającą wniosek, w celu jej poinformowania o konieczności zastosowania się do powyższych zasad umożliwiających dokonanie zwrotu.

Termin niewykorzystania biletu liczony jest  od dnia następnego po dacie przedłożenia do zwrotu, albo po dacie stempla pocztowego.

Podróżnemu nie przysługuje zwrot należności za bilet odcinkowy okresowy zwrócony po upływie terminu ważności biletu. (§ 16 ust. 2 oraz 6 RPO-ŁKA), z zastrzeżeniem warunków, o których mowa powyżej.

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o., pisma związane z odwołaniem od nałożonej opłaty dodatkowej oraz skargi i wnioski prosimy składać drogą mailową na adres reklamacje@lka.lodzkie.pl lub w kasach ŁKA na dworcu: Łódź Kaliska, Łódź Fabryczna, Sieradz, Pabianice.

Reklamacje

Reklamacje z tytułu świadczonych usług przez przewoźnika są przyjmowane i rozpatrywane na zasadach ogólnych, określonych w postanowieniach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266 z późn. zm.).

Reklamację składa się w formie:

 1. pisemnej:
 1. w punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów na przejazdy pociągami „ŁKA” sp. z o.o.,
 2. osobiście w siedzibie ”Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przy
  al. Piłsudskiego 12 w Łodzi,
 3. przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe na adres:

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o.
Al. Piłsudskiego 12, 90 – 051 Łódź

 1. dokumentowej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysłanej
  na adres reklamacje@lka.lodzkie.pl;

Reklamacja powinna zawierać:

 1. nazwę i adres siedziby „ŁKA” sp. z o.o.;
 2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo podróżnego;
 3. kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu, z zastrzeżeniem § 24 ust. 8 RPO-ŁKA;
 4. uzasadnienie reklamacji;
 5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);
 6. numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty należności w razie uznania reklamacji;
 7. podpis uprawnionego albo podróżnego – w przypadku reklamacji wniesionej w formie  pisemnej.

ZWRACANY BILET PAPIEROWY

Podróżny zobowiązany jest przed wysłaniem kopii biletu do:
• własnoręcznego przekreślenia po przekątnych w sposób trwały czołowej strony biletu,
• dokonania adnotacji równolegle do linii przekreślenia o treści: ,,ZWROT".

Reklamacje dotyczące wezwań do zapłaty powinny zawierać serię i numer każdego wystawionego wezwań do zapłaty.

Podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację:

 1. z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;
 2. z tytuł całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego,
 3. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
 4. gdy w związku z nie okazaniem w pociągu, może udowodnić, że w dniu przejazdu pociągiem przewoźnika posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
 5. gdy nie zgadza się z treścią wezwania i może udowodnić, że posiada ważny w dniu przejazdu dokument przewozu (bilet imienny) lub ważny dokument poświadczający go do ulgowego przejazdu.

Odnośnik do Regulaminu: §23, 24 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Skargi

Skargi składa się w formie pisemnej.

Skarga nie może zawierać wniosku o odszkodowanie. POBIERZ WNIOSEK

Skargę lub wniosek pasażer może złożyć:

 1. korespondencyjnie na adres: „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o.,
  al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@lka.lodzkie.pl lub
 2. osobiście – w punkcie odprawy.

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o. skargi z zakresu praw i obowiązków podróżnego rozpatruje i udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od ich otrzymania, lub w uzasadnionych przypadkach informują pasażera o wydłużeniu tego terminu na okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od daty złożenia skargi.

Odnośnik do Regulaminu: §25 Tryb składania i terminy rozpatrywania skarg i wniosków

Rzecznik Praw Pasażera

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. usługami jest Rzecznik Praw Pasażera Kolei (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Praw Pasażera Kolei www.pasazer.gov.pl

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.