Dane Spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Dane Spółki

Spółka „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. powstała 10 maja 2010 roku. Jej powołanie miało na celu zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie łódzkim. 
 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada samorząd województwa łódzkiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniący w Spółce funkcję Zgromadzenia Wspólników.
 
Zadaniem Spółki jest wykonywanie zadania własnego województwa z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa. Spółka wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie transportu zbiorowego oraz jego funkcjonowania.
 
Wykonywanie przewozów odbywa się na podstawie i w ramach umowy zawartej
z Samorządem Województwa Łódzkiego jako organem administracji publicznej zobowiązanym (na podstawie Art. 7 pkt. 1 ust. 5 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r.) do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych.
 
Spółka posiada licencję na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym, ważną od dnia 3 czerwca 2012r., wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Spółka posiada również aktualne Certyfikaty Bezpieczeństwa potwierdzające akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi.


Zakres działalności spółki:

1. Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, to jest:
  • a.    49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski i międzymiastowy;
  • b.    49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
  • c.    49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • d.    52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
  • e.    53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska.
 
2. Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, to jest:
  • a.    33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
  • b.   77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
 
3. Działalność pozostała:
  1. 85. 59. B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
  2. 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  3. 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.