Informacje dla osób o szczególnych potrzebach – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Baner przedstawia malarski pociąg w barwach ŁKA oraz logo 10 lat ŁKA.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Informacje dla osób o szczególnych potrzebach

Przed podróżą sprawdź:

Przewodnik jadących Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ETR.

Informacje niezbędne w podróży znajdziesz w Regulaminie poniżej.
Regulamin obsługi osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się - tekst w prostym języku

Prosimy o zapoznanie się z wymiarami wózków inwalidzkich przystosowanych do przejazdów naszymi pociągami: https://lka.lodzkie.pl/Dostepnosc-taboru-LKA/

Jeśli chcesz zgłosić nam wcześniej swój przejazd, wypełnij formularz poniżej.

Formularz zgłoszenia przejazdu

Formularz zgłoszenia przejazdu osoby niepełnosprawnej

Informacje kontaktowe
Informacje dotyczące podróży, w trakcie której pożądana jest pomoc
Etapy podróży
Informacje dotyczące osób wymagających naszego wsparcia
Ograniczenia w poruszaniu się:
Pomoc w dotarciu na peron lub podczas jego opuszczania Potrzebne wsparcie:
Uwaga
Pomoc w dotarciu na peron jest udzielana przez PKP SA lub PKP PLK. Nie zawsze jest ona dostępna – wykaz stacji i przystanków, na których jest ona dostępna znajduje się pod adresem: https://www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/. W przypadku przystanków Zastępczej Komunikacji Autobusowej nie jest ona świadczona.

Informacje dodatkowe:

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Łódzką Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 7252025842, REGON: 100893710. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: biuro@lka.lodzkie.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia realizacji przejazdu osoby niepełnosprawnej i/lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (w zakresie danych szczególnej kategorii) – przepis prawa: ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dane mogą być także przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.  lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Panią/Pana na dalsze przetwarzanie danych osobowych. 
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą:
  • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
  • podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
  • podmioty doradcze;
  • podmioty zajmujące się obsługą prawną.
 6. W przypadku zgłoszenia, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach innego podmiotu, w celu realizacji przejazdu, dane wskazane w formularzu będą przekazywane do właściwego przewoźnika kolejowego. Obiorcami danych mogą być również zarządcy infrastruktury kolejowej i dworców (PKP S.A. / PKP PLK S.A.) – wyłącznie w zakresie realizacji celu jakim jest organizacja przejazdu osoby niepełnosprawnej i/lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 8. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania. 
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia i realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Brak podania wymaganych danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.