Wspólny Bilet Samorządowy – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Baner przedstawia zdjęcia atrakcji turystycznych w województwie, do których można dojechać ŁKA.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Wspólny Bilet Samorządowy

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ
„WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY”

Obowiązują od 21 marca 2022 r

1.    Uprawnieni

„Wspólny Bilet Samorządowy” może nabyć każda osoba.

2.    Zakres i obszar ważności

 1. „Wspólny Bilet Samorządowy” jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez niżej wymienionych przewoźników:
  1. Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ),
  2. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD),
  3. Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ),
  4. Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva),
  5. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW),
  6. Koleje Dolnośląskie S.A. (KD),
  7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA),
  8. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM),
   z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;
 2. „Wspólny Bilet Samorządowy” honorowany jest także w regionalnych połączeniach autobusowych Arriva; 
 3. oferta „Wspólny Bilet Samorządowy” nie łączy się z innymi ofertami i w ofercie tej nie mają zastosowania ulgi ustawowe;
 4. „Wspólny Bilet Samorządowy” ważny jest 24 godziny od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę;
 5. „Wspólny Bilet Samorządowy” uprawnia osobę, której dane zostały na nim zamieszczone, do zniżek w partnerskich instytucjach i obiektach. Aktualną listę instytucji i obiektów, przyznających zniżki posiadaczom „Wspólnego Biletu Samorządowego” wraz z zasadami korzystania z nich, przewoźnicy uczestniczący w ofercie podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych.

3.    Warunki stosowania

 1. „Wspólny Bilet Samorządowy” nie uprawnia do przejazdów w pociągach: 
  1. komercyjnych KM – Słoneczny, 
  2. ŁKA – ŁKA Sprinter,
  3. komercyjnych Arriva,
  4. KD  – „KD-Specjal”, „KD-Premium” i „Pociąg do Kultury”,
  5. KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko,
  6. komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin;
 2. przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest zgodnie ze wskazaniami na bilecie wpisać czytelnie i w sposób trwały swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego jego tożsamość, z zastrzeżeniem pkt. 3. Bilet ważny jest łącznie z dokumentem, którego numer został na nim wpisany. Bez wpisania powyższych danych bilet jest nieważny. Bilety zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub przez internet posiadają dane podróżnego wygenerowane przez system;
 3. na biletach wydanych na przejazdy pociągami Spółki: KW, KD, ŁKA, KMŁ, Arriva podróżny nie ma obowiązku zamieszczania numeru dokumentu ze zdjęciem. Podczas kontroli podróżny jest zobowiązany okazać dowolny dokument potwierdzający tożsamość;
 4. do przejazdów na podstawie „Wspólnego Biletu Samorządowego” uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana, bilet uznaje się za nieważny, a osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu na zasadach określonych u przewoźnika, u którego podróżny realizuje przejazd;
 5. „Wspólny Bilet Samorządowy” można nabyć:
  1. z 7 – dniowym terminem przedsprzedaży:
   • w kasach biletowych, 
   • w biletomatach,
   • przez internet,
   • w „punktach na mieście”,
  2. w dniu wyjazdu:
   • w pociągu (nie dotyczy WKD i KM),
   • za pośrednictwem aplikacji mobilnych, na zasadach określonych w Regulaminach Użytkowania systemu SkyCash i mPay, dostępnych na stronie www.skycash.com i www.mpay.pl,
   • za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA, na zasadach określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez internet,  dostępnym na stronie www.mka.malopolska.pl,
    zgodnie z Załącznikiem do warunków taryfowych oferty;
 6. bilet wg oferty zaopatrzony jest w nadruk Wspólny Bilet Samorządowy;
 7. foliowanie biletu, ani też przedłużanie terminu jego ważności nie jest dozwolone; 
 8. za bilety zagubione, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarte lub sklejone), zafoliowane lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu albo potwierdzenia płatności kartą, numeru dokumentu oraz zgłoszenia do organów ścigania;
 9. przewóz rzeczy, zwierząt i rowerów pociągiem danego przewoźnika odbywa się na zasadach i warunkach przez niego określonych (na przewóz pociągami KD: roweru, hulajnogi, psa lub bagażu, wydaje się bilet bezrelacyjny KD (do biletów wielokrotnych), oddzielnie na każdy dzień podróży).

4.    Opłaty

 1. cena „Wspólnego Biletu Samorządowego” jest opłatą zryczałtowaną i wynosi 49,00 zł brutto (netto 45,37 zł, PTU 3,63 zł);
 2. od opłaty, wskazanej w pkt. 1 nie stosuje się ulg ani opustów.

5.    Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet

 1. zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu możliwa jest u przewoźnika, u którego dokonano zakupu biletu, przed rozpoczęciem terminu ważności biletu na zasadach wymiany, bez potrącania odstępnego. Wymiany można dokonać tylko jeden raz, kolejna zmiana traktowana jest jako zwrot;
 2. zmiany umowy przewozu lub zwrotu biletu zakupionego przez aplikację mobilną: 
  1. SkyCash i mPay – można dokonać  na zasadach określonych w Regulaminach SkyCash i mPay, dostępnych odpowiednio na stronie www.skycash.com i www.mpay.pl,
  2. iMKA – można dokonać na zasadach określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez internet, dostępnym na stronie www.mka.malopolska.pl;
 3. zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet możliwy jest jedynie u przewoźnika,u którego dokonano zakupu:
  1. przed rozpoczęciem terminu ważności, 
  2. po rozpoczęciu terminu ważności, jednak nie później niż przed upływem 30 minut, licząc od godziny rozpoczęcia ważności oznaczonej na bilecie, po potrąceniu 10% odstępnego, z wyjątkiem przypadków niewykorzystania biletu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, z zastrzeżeniem pkt. 4;
 4. w pozostałych przypadkach podróżny o zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet może ubiegać się w drodze reklamacji złożonej u dowolnego przewoźnika. Reklamacje będą rozpatrywane przez przewoźnika, u którego dokonano zakupu biletu;
 5. w przypadku zwrotu biletu w kasach KM, WKD lub KŚ podróżny zobowiązany jest do skreślenia – w sposób uniemożliwiający odczytanie nr dokumentu zapisanego na zwracanym bilecie. 

6.    Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi oferty stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące u przewoźnika, pociągiem którego podróżny realizuje przejazd.

Załącznik do regulaminu:

Kanały sprzedaży (pdf)

Lista instytucji i obiektów przyznających zniżki posiadaczom „Wspólnego Biletu Samorządowego”

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.