Wspólny Bilet Samorządowy – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Wspólny Bilet Samorządowy

 

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Wspólny Bilet Samorządowy"

Obowiązują od 25 maja 2018 r.

1.      Uprawnieni

„Wspólny Bilet Samorządowy” może nabyć każda osoba.

2.       Zakres i obszar ważności

1) „Wspólny Bilet Samorządowy” jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez niżej wymienionych przewoźników:
a) Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ),
b) Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD),
c) Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ),
d) Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva),
e) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW),
f) Koleje Dolnośląskie S.A. (KD),
g) Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA),
h) „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM),
z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;
2) „Wspólny Bilet Samorządowy” honorowany jest także:
a) w regionalnych połączeniach autobusowych Arriva,
b) w 1 strefie Lokalnego Transportu Zbiorowego miasta Łodzi;
3) oferta „Wspólny Bilet Samorządowy” nie łączy się z innymi ofertami i w ofercie tej nie mają zastosowania ulgi ustawowe;
4) „Wspólny Bilet Samorządowy” ważny jest 24 godziny od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

3.       Warunki stosowania

1) „Wspólny Bilet Samorządowy” nie uprawnia do przejazdów w pociągach:

a) komercyjnych KM – Słoneczny,
b) ŁKA – ŁKA Sprinter,
c) komercyjnych Arriva,
d) “KD-Specjal” i “Pociąg do Kultury”,
e) KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko,
f) komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin;

2) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest zgodnie ze wskazaniami na bilecie wpisać czytelnie i w sposób trwały swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego jego tożsamość, z zastrzeżeniem pkt. 3. Bilet ważny jest łącznie z dokumentem, którego numer został na nim wpisany. Bez wpisania powyższych danych bilet jest nieważny. Bilety zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub przez internet posiadają dane podróżnego wygenerowane przez system;

3) na biletach wydanych na przejazdy pociągami Spółki: KW, KD, ŁKA podróżny nie ma obowiązku zamieszczania numeru dokumentu ze zdjęciem. Podczas kontroli podróżny jest zobowiązany okazać dowolny dokument potwierdzający tożsamość;
strona 2 z 3

4) do przejazdów na podstawie „Wspólnego Biletu Samorządowego” uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana, bilet uznaje się za nieważny, a osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu na zasadach określonych u przewoźnika, u którego podróżny realizuje przejazd;

5) „Wspólny Bilet Samorządowy” wydany przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. można nabyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash, w kasach biletowych ŁKA, w biletomatach stacjonarnych, sprzedaż biletów przez pozostałych przewoźników zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu.

„Wspólny Bilet Samorządowy” można nabyć:
a. z 7 – dniowym terminem przedsprzedaży (kanały dystrybucji biletów u poszczególnego przewoźnika zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu):

  • w kasach biletowych,
  • w biletomatach,
  • przez internet,
  •  w „punktach na mieście”,
  1. w dniu wyjazdu (kanały dystrybucji biletów u poszczególnego przewoźnika zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu):
  • w pociągu;
  • za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na zasadach określonych w Regulaminie Użytkowania systemu SkyCash, dostępnego na stronie www.skycash.com;
  • za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA Kolei Małopolskich, na zasadach określonych w Regulaminie Użytkowania systemu iMKA, dostępnego na stronie www.mka.malopolska.pl;

6) bilet wg oferty zaopatrzony jest w nadruk Wspólny Bilet Samorządowy;

7) foliowanie biletu, ani też przedłużanie terminu jego ważności nie jest dozwolone;

8) za bilety zagubione, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarte lub sklejone), zafoliowane lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu albo potwierdzenia płatności kartą, numeru dokumentu oraz zgłoszenia do organów ścigania;

9) przewóz rzeczy, zwierząt i rowerów pociągiem danego przewoźnika odbywa się na zasadach i warunkach przez niego określonych.

4.    Opłaty

1) cena „Wspólnego Biletu Samorządowego” jest opłatą zryczałtowaną i wynosi 38,00 zł brutto (netto 35,19 zł, PTU 2,81 zł);

2) od opłaty, wskazanej w pkt. 1 nie stosuje się ulg ani opustów.

5.    Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet

1) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu możliwa jest u przewoźnika, u którego dokonano zakupu biletu, przed rozpoczęciem terminu ważności biletu na zasadach wymiany, bez potrącania odstępnego. Wymiany można dokonać tylko jeden raz, kolejna zmiana traktowana jest jako zwrot;

2) zmiany umowy przewozu lub zwrotu biletu zakupionego przez aplikację SkyCash można dokonać na zasadach określonych w Regulaminie SkyCash, dostępnym pod adresem www.skycash.com i www.mka.malopolska.pl;

3) zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet możliwy jest jedynie u przewoźnika, u którego dokonano zakupu:

a) przed rozpoczęciem terminu ważności,
b) po rozpoczęciu terminu ważności, jednak nie później niż przed upływem 30 minut, licząc od godziny rozpoczęcia ważności oznaczonej na bilecie,

po potrąceniu 10% odstępnego, z wyjątkiem przypadków niewykorzystania biletu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, z zastrzeżeniem pkt. 4;

4) w pozostałych przypadkach podróżny o zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet może ubiegać się w drodze reklamacji złożonej u dowolnego przewoźnika. Reklamacje będą rozpatrywane przez przewoźnika, u którego dokonano zakupu biletu;

5) w przypadku zwrotu biletu w kasach KM, podróżny zobowiązany jest do skreślenia – w sposób uniemożliwiający odczytanie, nr dokumentu zapisanego na zwracanym bilecie.

6.    Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi oferty stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące u przewoźnika, pociągiem którego podróżny realizuje przejazd.

 
 
Załącznik do regulaminu -> ZOBACZ