Wspólny Bilet Samorządowy – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

zbliżenie na sylwetkę Flirta 3 ŁKA na nim ikony zalet ŁKA komfortu, niezawodności i bezpieczeństwa.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Wspólny Bilet Samorządowy

 

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Wspólny Bilet Samorządowy"

Obowiązują od 25 maja 2018 r.

1.      Uprawnieni

„Wspólny Bilet Samorządowy” może nabyć każda osoba.

2.       Zakres i obszar ważności

1) „Wspólny Bilet Samorządowy” jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez niżej wymienionych przewoźników:
a) Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ),
b) Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD),
c) Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ),
d) Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva),
e) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW),
f) Koleje Dolnośląskie S.A. (KD),
g) Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA),
h) „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM),
z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;
2) „Wspólny Bilet Samorządowy” honorowany jest także:
a) w regionalnych połączeniach autobusowych Arriva,
3) oferta „Wspólny Bilet Samorządowy” nie łączy się z innymi ofertami i w ofercie tej nie mają zastosowania ulgi ustawowe;
4) „Wspólny Bilet Samorządowy” ważny jest 24 godziny od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

3.       Warunki stosowania

1) „Wspólny Bilet Samorządowy” nie uprawnia do przejazdów w pociągach:

a) komercyjnych KM – Słoneczny,
b) ŁKA – ŁKA Sprinter,
c) komercyjnych Arriva,
d) “KD-Specjal” i “Pociąg do Kultury”,
e) KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko,
f) komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin;

2) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest zgodnie ze wskazaniami na bilecie wpisać czytelnie i w sposób trwały swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego jego tożsamość, z zastrzeżeniem pkt. 3. Bilet ważny jest łącznie z dokumentem, którego numer został na nim wpisany. Bez wpisania powyższych danych bilet jest nieważny. Bilety zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub przez internet posiadają dane podróżnego wygenerowane przez system;

3) na biletach wydanych na przejazdy pociągami Spółki: KW, KD, ŁKA podróżny nie ma obowiązku zamieszczania numeru dokumentu ze zdjęciem. Podczas kontroli podróżny jest zobowiązany okazać dowolny dokument potwierdzający tożsamość;
strona 2 z 3

4) do przejazdów na podstawie „Wspólnego Biletu Samorządowego” uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana, bilet uznaje się za nieważny, a osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu na zasadach określonych u przewoźnika, u którego podróżny realizuje przejazd;

5) „Wspólny Bilet Samorządowy” wydany przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. można nabyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash, w kasach biletowych ŁKA, w biletomatach stacjonarnych, sprzedaż biletów przez pozostałych przewoźników zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu.

„Wspólny Bilet Samorządowy” można nabyć:
a. z 7 – dniowym terminem przedsprzedaży (kanały dystrybucji biletów u poszczególnego przewoźnika zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu):

  • w kasach biletowych,
  • w biletomatach,
  • przez internet,
  •  w „punktach na mieście”,
  1. w dniu wyjazdu (kanały dystrybucji biletów u poszczególnego przewoźnika zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu):
  • w pociągu;
  • za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na zasadach określonych w Regulaminie Użytkowania systemu SkyCash, dostępnego na stronie www.skycash.com;
  • za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA Kolei Małopolskich, na zasadach określonych w Regulaminie Użytkowania systemu iMKA, dostępnego na stronie www.mka.malopolska.pl;

6) bilet wg oferty zaopatrzony jest w nadruk Wspólny Bilet Samorządowy;

7) foliowanie biletu, ani też przedłużanie terminu jego ważności nie jest dozwolone;

8) za bilety zagubione, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarte lub sklejone), zafoliowane lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu albo potwierdzenia płatności kartą, numeru dokumentu oraz zgłoszenia do organów ścigania;

9) przewóz rzeczy, zwierząt i rowerów pociągiem danego przewoźnika odbywa się na zasadach i warunkach przez niego określonych.

4.    Opłaty

1) cena „Wspólnego Biletu Samorządowego” jest opłatą zryczałtowaną i wynosi 38,00 zł brutto (netto 35,19 zł, PTU 2,81 zł);

2) od opłaty, wskazanej w pkt. 1 nie stosuje się ulg ani opustów.

5.    Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet

1) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu możliwa jest u przewoźnika, u którego dokonano zakupu biletu, przed rozpoczęciem terminu ważności biletu na zasadach wymiany, bez potrącania odstępnego. Wymiany można dokonać tylko jeden raz, kolejna zmiana traktowana jest jako zwrot;

2) zmiany umowy przewozu lub zwrotu biletu zakupionego przez aplikację SkyCash można dokonać na zasadach określonych w Regulaminie SkyCash, dostępnym pod adresem www.skycash.com i www.mka.malopolska.pl;

3) zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet możliwy jest jedynie u przewoźnika, u którego dokonano zakupu:

a) przed rozpoczęciem terminu ważności,
b) po rozpoczęciu terminu ważności, jednak nie później niż przed upływem 30 minut, licząc od godziny rozpoczęcia ważności oznaczonej na bilecie,

po potrąceniu 10% odstępnego, z wyjątkiem przypadków niewykorzystania biletu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, z zastrzeżeniem pkt. 4;

4) w pozostałych przypadkach podróżny o zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet może ubiegać się w drodze reklamacji złożonej u dowolnego przewoźnika. Reklamacje będą rozpatrywane przez przewoźnika, u którego dokonano zakupu biletu;

5) w przypadku zwrotu biletu w kasach KM, WKD lub KŚ, podróżny zobowiązany jest do skreślenia – w sposób uniemożliwiający odczytanie, nr dokumentu zapisanego na zwracanym bilecie

6.    Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi oferty stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące u przewoźnika, pociągiem którego podróżny realizuje przejazd.

 

 
 
Załącznik do regulaminu -> ZOBACZ

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.