Projekt pn.”Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w lata 2014 - 2020 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Projekt pn.”Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w lata 2014 - 2020

Nazwa Projektu: „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III”

Współfinansowanie z Unii Europejskiej:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program operacyjny / Oś priorytetowa / Działanie:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa – III Transport
 • Działanie – III. 4 Transport Kolejowy

Cele Projektu:

Bezpośrednim celem Projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III” jest poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego poprzez poprawienie oferty przewozowej ŁKA w relacjach z Łodzi do Skierniewic, Sieradza, Kutna i Łowicza, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska i Tomaszowa Mazowieckiego.

Cele pośrednie to:

 • podniesienie jakości systemu transportowego,
 • wzrost konkurencyjności kolei w stosunku innych gałęzi transportu,
 • stymulowanie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego regionu poprzez zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji dzięki wprowadzeniu nowej jakości oferty przewozowej poprawiającą jej dostępność, również dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się,
 • zapewnienie spójności systemu transportowego aglomeracji poprzez system węzłów intermodalnych zapewniający efektywne wykorzystanie różnych środków transportu,
 • obniżenie kosztów kongestii powstałych w wyniku niewydolności układu drogowego poprzez odciążenie układu drogowego,
 • ograniczenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko, w aspekcie wykorzystania możliwości proekologicznych transportu kolejowego, w tym taboru kolejowego,
 • obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza,
 • obniżenie wypadkowości w ruchu drogowym poprzez zwiększenie udziału podróży koleją w stosunku do podróży samochodem.

Planowane efekty:

Planowane efekty realizacji Projektu, to zwiększenie pojemności pojazdów – łączna liczba miejsc siedzących i stojących w rozbudowanych pojazdach to 383, zwiększenie liczby połączeń o ok. 14%, na obecnie obsługiwanych trasach, uruchomienie nowych połączeń na odcinku linii kolejowej nr 25 Tomaszów Mazowiecki - Opoczno, po jej elektryfikacji w 2023 r.

Zakres rzeczowy Projektu:

Rozbudowa 10 szt. aktualnie eksploatowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu L-4268 serii Flirt-3 o jeden fabrycznie nowy środkowy człon nienapędny wraz a wózkiem tocznym, przeznaczonych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych.

Ramy czasowe realizacji Projektu:

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.08.2018 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 28.02.2022 r.

Wartość Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 68 481 150,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 55 830 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie:
poziom dofinansowania 85%
kwota dofinansowania 47 455 500,00 zł

Umowa o dofinansowanie Projektu:

Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.03.04.00-10-0003/18-00 z 11.03.2019 r., Beneficjent - Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.